Department of Chemistry, University of Sri Jayewardenepura