Yu. Fedkovych National State University at Chernivtsi, Ukraine